ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το 2012 αποτελεί ειλημμένη απόφασή μας η εμπλοκή της εταιρείας μας στον τομέα της διαχείρισης επικινδύνων και μη αποβλήτων και διαθέτουμε τις ακόλουθες άδειες για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων:

  • Πανελλαδική Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων (αρ. πρωτ ΥΠΕΚΑ 43355/3951 – 21/10/2013)
  • Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Αρ. 11798/3382 – 8/03/2013)
  • Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης (αρ. 2032 – 18/07/2013)

Η Εταιρία μας έχει την δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και λοιπές επικίνδυνες ουσίες.

Αναλυτικά, οι Υπηρεσίες που η Εταιρία μας δύναται να παρέχει είναι οι ακόλουθες:

  • Πώληση αντιρρυπαντικού εξοπλισμο
  • Οργάνωση και διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για τη πρόληψη ρύπανσης
  • Οργάνωση και εκτέλεση Εκπαιδευτικών Ασκήσεων του Προσωπικού Εταιριών και Εγκαταστάσεων
  • Αντιμετώπιση Θαλασσίων και Βιομηχανικών Ρυπάνσεων
  • Συλλογή και Μεταφορά Επικινδύνων και Μη Επικινδύνων Αποβλήτων

Λιμενικές εγκαταστάσεις - ευκολίες παραλαβής αποβλήτων πλοίων (port reception facilities), οι εγκαταστάσεις των εργοστασίων της ΔΕΗ, οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες και εργαστήρια που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, τα συνεργεία αυτοκινήτων και σκαφών και αρκετοί άλλοι συνθέτουν το πελατολόγιο της δραστηριότητας αυτής.