ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης αντιμετώπισης ρύπανσης
    για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τη ναυτιλία και τη βιομηχανία
  • Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων για τις λιμενικές εγκαταστάσεις,
    τα πλοία παραγωγούς, τη βιομηχανία – βιοτεχνία
  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Berth allocation